Ösztöndíj felhívás

Az Állami Egészségügyi Ellátó Központ

Nyílt Pályázatot Hirdet

ápoló-, mentőtiszt-, védőnő BSc szakképzésben résztvevő hallgatók

számára

 

 

I. A PÁLYÁZAT CÉLJA

 Az ösztöndíj célja az egészségügyi felsőoktatási alapképzésben, ápoló-, mentőtiszt-, védőnő BSc szakképzésben résztvevő, nappali és levelező munkarendben tanulmányokat folytató hallgatók támogatása, elősegítve ezzel a magasan képzett, hivatástudattal és megfelelő gyakorlati tapasztalattal rendelkező, BSc végzettségű szakdolgozók utánpótlásának biztosítását, továbbá motiválni őket a hivatásuk szerinti munkakörben, a hazai ellátórendszerben történő tartós elhelyezkedésre

 

II. PÁLYÁZATI FELTÉTELEK

Az Ösztöndíjra pályázhat az a személy, aki a pályázat benyújtásának időpontjában hazai felsőoktatási intézményben magyar nyelvű képzésben ápoló-, mentőtiszt-, védőnő BSc szakképzésben felvételt nyert és a 2020/2021-es tanév I. félévének megkezdését megelőzően legalább két—szakiránynak megfelelő - sikeresen lezárt félévvel, valamint a 2020/2021-es tanév I. félévében aktív hallgatói státusszal rendelkezik.

 

 1. A pályázat benyújtásához szükséges dokumentumok:
 • hiánytalanul kitöltött Pályázati Adatlap,
 • pályázattal kapcsolatos adatkezelési nyilatkozat.

 

 1. A pályázónak vállalnia kell, hogy:

a) a felsőoktatási alapképzés elvégzésével ápoló-, mentőtiszt-, védőnő BSc szakképzettséget igazoló oklevelét a képzési és kimeneti követelményekben meghatározott tanulmányi idő alatt, de legfeljebb a képzési és kimeneti követelményekben meghatározott képzési idő másfélszeresén belül megszerzi a nemzeti felsőoktatásról szóló 2011. évi CCIV. törvény 48/A § a) pontjának megfelelően, és

b) az a) pont szerinti szakképesítésének megszerzését követő három éven belül legalább 2 év időtartamban teljes munkaidőben magyarországi közfinanszírozott egészségügyi szolgáltatónál vagy egészségügyi államigazgatásban vagy az adott területre szakápolási működési engedéllyel rendelkező szociális intézményben végez a szakképesítése szerinti egészségügyi tevékenységet.

 

3. A pályázó tudomásul veszi, hogy az ösztöndíjjogosultság tekintetében az ösztöndíj odaítélését követően szakirányváltásra kizárólag a megjelölt három szakirány között, írásbeli kérelemhez kötötten van mód, melyet az az Állami Egészségügyi Ellátó Központ bírál el. Egyéb esetben a szakirányváltás az ösztöndíj vonatkozásában nem támogatott, és a IV./8. pontban meghatározott ösztöndíj visszafizetését eredményezi.

 

III. AZ ÖSZTÖNDÍJPÁLYÁZAT BEADÁSÁVAL, KIHIRDETÉSÉVEL KAPCSOLATOS TUDNIVALÓK

 1. A pályázatot 2020. szeptember 30-tól lehet benyújtani. A pályázatot az erre a célra készült Pályázati Adatlap elektronikus kitöltésével (http://bscapolo.aeek.hu) kell benyújtani 2020. október 13-ig, azonban amennyiben a pályázatok száma eléri az elnyerhető helyek másfélszeresét az ÁEEK a pályázat benyújtásának lehetőségét felfüggeszti.
  A határidő jogvesztő, a leteltét követően érkező pályázatok elfogadására, a késedelem igazolására, vagy méltányossági eljárás lefolytatására nincs mód. A határidő szempontjából a postára adás dátuma számít, amely nem lehet későbbi, mint az elektronikus benyújtás dátumától számított 5 naptári nap, de legkésőbb 2020. október 13. 
 1. Az előzetesen kitöltött, kinyomtatott és aláírt pályázatot postai úton, magyar nyelven lehet beküldeni a pályázatkezelő szervhez az alábbi címre:

 

Állami Egészségügyi Ellátó Központ

Szakképzés Támogatási Főosztály

Levélcím: 1085 Budapest, Horánszky u. 24.

A borítékra kérjük ráírni, hogy „BSc Ösztöndíj pályázat”.

A benyújtás határideje: 2020. október 13.

 

A benyújtás határideje szempontjából a postára adás napja számít.

 

 1. A pályázati adatlap kitölthető az Állami Egészségügyi Ellátó Központ honlapján a következő linkre kattintva (http://bscapolo.aeek.hu).

 

 1. A pályázattal kapcsolatosan érdeklődni az Állami Egészségügyi Ellátó Központ Szakképzés Támogatási Főosztályán lehet az alábbi elérhetőségen:

e-mail cím: bscapolo@aeek.hu

 1. A pályázatokról az ÁEEK, az Emberi Erőforrások Minisztériumának Egészségügyért Felelős Államtitkársága, valamint az Egészségügyi Szakmai Kollégium Ápolás és Szülésznői Tagozatának 1- 1 képviselőjéből álló bizottság dönt 2020. október 22-ig.

 

 1. A döntés ellen jogorvoslatnak helye nincs. A nyertes pályázók névsorát az ÁEEK honlapján 2020 október 22-ig (www.enkk.hu) közzéteszi.

 

 1. A nyertes pályázókkal az ÁEEK a pályázat elbírálásától számított 30 napon belül ösztöndíj-szerződést köt, melyet a pályázat során megadott levelezési címre tértivevényes küldeményként küld meg a nyertes pályázók részére, egy ízben. A küldemény átvételéről, valamint az aláírt szerződés határidőre történő visszaküldéséről az ösztöndíjasnak gondoskodnia kell, ellenkező esetben az ösztöndíj elnyerésére vonatkozó döntés érvényét veszti.

  

IV. AZ ÖSZTÖNDÍJ MÉRTÉKE, FOLYÓSÍTÁSA

 

  1. Az Ösztöndíj egy alkalommal nyerhető el. Az, aki a korábban BSc-ösztöndíjat nyert és részére az ösztöndíj folyósításra került, nem nyújthat be pályázatot.
  2. Az ösztöndíj folyósítása kizárólag a 2020/2021-es tanév tanulmányi tanévre vonatkozik. Az ösztöndíj nem kerül folyósításra, amennyiben a 2020/2021-es tanév I. (őszi) félévében a hallgató tanulmányi státusza passzív.
  3. Az ösztöndíj összege 640.000 Ft, mely egy alkalommal kerül megfizetésre.
  4. Az ösztöndíj folyósítása kizárólag a pályázó saját névre szóló bankszámlára történhet.
  5. A rendelkezésre álló pályázati keret 2020. évben 288.000.000 forint (legfeljebb 450 fő támogatását biztosítja), amelynek forrását a Magyarország 2020. évi központi költségvetéséről szóló 2019. évi LXXI. törvény 1. melléklet XX. fejezet Emberi Erőforrások Minisztériuma, 10. címszám Gyógyító megelőző ellátás szakintézetei 1 alcímszám Állami Egészségügyi Ellátó Központ, 1 előirányzat csoportszám Működési Költségvetés, 1 kiemelt előirányzatszám Személyi juttatások tartalmazza.
  6. Az Ösztöndíj – a 8. pont szerinti kivétellel - vissza nem térítendő, amely a folyósításhoz szükséges feltételek maradéktalan teljesülése esetén egy alkalommal, egy összegben kerül kifizetésre az ösztöndíjas részére az ÁEEK által.
  7. Az Ösztöndíj az 1995.évi CXVII. tv. 1. számú melléklet 4.12.1. pontja alapján adómentes bevételnek minősül.
  8. Amennyiben az ösztöndíjas hallgatói jogviszonya a szakképzettség megszerzését megelőzően megszűnik, vagy a II./3. pontban meghatározottaktól eltérően történik szakváltás, vagy nem tesz eleget az általa az ösztöndíjas-szerződésben vállalt kötelezettségeinek, így különösen a II.2. pont szerinti vállalásnak, úgy szerződésszegést követ el és az ÁEEK felszólításától számított 30 napon belül a részére folyósított ösztöndíj teljes jegybanki alapkamattal terhelt összegének egyösszegű visszafizetésére köteles az ÁEEK részére.
  9. Amennyiben az ösztöndíjas mesterképzésben folytatja tanulmányait - kérvény benyújtásával - a kötelezettség teljesítésre nyitva álló idő a mesterképzésben folytatott tanulmányok időtartamával kitolódik.
  10. Amennyiben az ösztöndíjas ápolás mesterképzésben folytatva tanulmányait Michalicza ösztöndíjra válik jogosulttá, úgy a két ösztöndíj kapcsán vállalt teljesítési kötelezettségei összeadódnak. (2+3 év). Az öt éves teljesítési kötelezettség megvalósulhat a magasabb szakképzettségnek megfelelően, mely teljesítésre nyitva álló időtartam legfeljebb 8 év.
  11. Az ösztöndíjjal összefüggésben az alábbi jogszabályokat kell figyelembe venni:
   • a nemzeti felsőoktatásról szóló 2011. évi CCIV. törvény,
   • a felsőoktatási szakképzések, az alap- és mesterképzések képzési és kimeneti követelményeiről, valamint a tanári felkészítés közös követelményeiről és az egyes tanárszakok képzési és kimeneti követelményeiről szóló 8/2013. (I. 30.) EMMI rendelet módosításáról szóló 18/2016. (VIII. 5.) EMMI rendelet

 

V. AZ ELBÍRÁLÁS SZEMPONTJAI

  

 1. Az egyes szakirányok vonatkozásában odaítélhető keretszámok a szakmaterületek humánerőforrásszükségletének figyelembe vételével kerültek megállapításra az alábbiak szerint:

  • ápolói végzettség megszerzését vállalók 225 fő létszámkeretig,
  • mentőtiszti végzettség megszerezését vállalók 105 fő létszámkeretig, illetve
  • védőnői végzettség megszerzését vállalók 120 fő létszámkeretig. 
 1. Az egyes szakirányokon belül a bírálat sorrendjét az időbeliség (pályázat benyújtásának időpontja) határozza meg

 

 1. Amennyiben a fentiekben meghatározott keretszámot valamely szakirányon a benyújtott pályázatok száma nem éri el, az feltöltésre kerülhet a másik két szakirányon benyújtott pályázatokból a benyújtás időpontjának sorrendjében a meghatározott keretszám erejéig.